Jubileusz Konfirmacji

Dnia 9 czerwca 2013 r. parafianie bydgoscy uczestniczyli w Jubileuszu Konfirmacji. Przed 60 i 50 laty w kościele Zbawiciela młodzi konfirmanci ślubowali wierność Chrystusowi. W tym szczególnym dniu pragnęli podziękować za minione lata, które układały się w bardzo różny sposób. Dla jednych konfirmacja była świadomym, osobistym związaniem się z Bogiem i Kościołem i oni pozostali wierni. Inni poczuli się wolni, ale po czasie wrócili. Na wielu Kościół wciąż czeka.

Ks. Marek Loskot skierował do Jubilatów słowa nawiązujące do tekstu Izajasza 12,2-6 gdzie Prorok mówi: „Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał; gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem moim.” Nikt jako młody człowiek nie znał drogi swego życia a swoją przyszłość budował na siłach młodości. Dzisiaj każdy bogaty w doświadczenia dobre i złe lepiej rozumie co znaczy budować na Bogu i Jego Słowie. Z nich możemy czerpać pociechę, radość i ufność, że nie jesteśmy sami, bo Bóg Wszechmogący daje nam nadzieję moc i zbawienie.

fot. Sławomir Kołtuński